Home » News » Daily: July 20, 2020
Daily: July 20, 2020
09658723-298D-4423-B331-7C9F05ADAF9B

โรงไฟฟ้าขยะของเทศบาลนครขอนแก่นตั้งอยู่ที่ บ้านคำบอน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น เริ่มตั้งแต่ปี 2553 แต่ลงมือก่อสร้างหลังจากได้รับใบอนุญาตโรงงาน เมื่อปี 2558 โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 6.0 เมกะวัตต์ สามารถกำจัดขยะได้ถึง 450-600 ตัน/วัน สามารถกำจัดขยะเก่าที่หมักหมมให้หมดได้ภายใน 7 ปี ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบเผาตรงแล้วนำพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าพร้อมมีระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ สามารถเผาขยะได้ทุกชนิดพร้อมกัน ทั้ง เศษไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง ผ้าและเศษอาหาร จากทั้งขยะเก่าและใหม่รวมกัน