Home » News » Monthly: September 2017
Monthly: September 2017
Untitled-1

จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ และกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมนาได้ที่ ดาวน์โหลดและสมัครเข้าร่วม หมายเหตุ : ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย