Home » News » Monthly: June 2020
Monthly: June 2020
Banner_GoGreen_WIRC

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วม “โครงการ OTOP ยั่งยืนด้วยการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ OTOP Go Green” ที่จะช่วยให้ท่านลดต้นทุนการผลิต เพิ่มยอดขาย และยกระดับเสริมสร้างคุณภาพ OTOP เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ!! *** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563***    สนใจคลิก!! หรือ สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ โทร.  096-714-5258  

Banner0001

กิจกรรมดี สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!! กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอเชิญผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ  สมัครเข้าร่วมโครงการ “การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (OTECH)” ลดค่าใช้จ่าย กระตุ้นยอดขาย เพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านระบบ online เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ OTOP ในสถานการณ์ปัจจุบัน *** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ***    สนใจคลิก!! หรือ สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ โทร.  096-714-5258