Home » News » Monthly: January 2017
Monthly: January 2017
โบว์ชัวร์

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดงานสัมมนาภายใต้ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R (Re-Innovation)” ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จะทำให้การก้าวสู่อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากของเสียเป็นเรื่องง่าย โดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเทคโนโลยีที่สะอาด การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากกากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างมีนวัตกรรมและสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังมีการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำหรับผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนาสถานประกอบการด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วย