Home » News » Monthly: January 2012
Monthly: January 2012
newex

ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สมรัฐ เกิดสุวรรณศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติกับ  รศ.ดร. สมรัฐ เกิดสุวรรณ     หัวหน้าศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ     คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      ให้เป็นผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเยี่ยมและดีเด่น     จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2554