Home » News » Monthly: September 2016
Monthly: September 2016
Nongkham seminar brochure 2

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานภาคสนาม “ระบบเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน” จัดโดย ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สมาคมการจัดการของเสียไทย  รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และ รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท ซึ่งผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ และไม่นับเป็นวันลา ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ และกรอกใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดและสมัครเข้าร่วมการอบรม

Slide1

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Turbulent Combustion Modeling of  Three Dimensional Furnaces and Combustion Chambers” โดย Prof.Dr.Essam E Khalil ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 11:00 – 12:00 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำรองที่นั่งฟรี ที่ คุณปาลิตา โทร : 099-6259851 email : waste1051061@gmail.com