Home » News » Monthly: July 2020
Monthly: July 2020
Cover

รศ.ดร.สมรัฐ  เกิสุวรรณ หัวหน้าศูนย์วิจัยเผากากของเสีย  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เล่าให้ฟังว่า เตาเผาหน้ากากอนามัยใช้แล้วขนาดเล็กขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ที่ใช้สำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่น ๆ ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์พลังงานสีเขียวของ มจพ. ได้ดี เป็นหนึ่งนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย มจพ. ได้ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในแต่ละส่วนของมหาวิทยาลัย ให้คำแนะนำ แก้ปัญหา เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินการ  ที่ผ่านมา มจพ. ได้ขับเคลื่อนแผนต่าง ๆ สู่การดำเนินการในการจัดกิจกรรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เตาเผาหน้ากากอนามัยใช้แล้วขนาดเล็กฯ นี้เป็นการกำจัดขยะติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด เนื่องจากหน้ากากอนามัยเป็นหนึ่งในวิถี New Normal ในปัจจุบัน ทำให้ไม่ต้องขนส่งขยะติดเชื้อเพื่อนำไปกำจัดนอกมหาวิทยาลัย “ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขนส่ง ลดภาระขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ต้องกำจัดขยะติดเชื้อ และเป็นการจัดการขยะมูลฝอยแบบเบ็ดเสร็จภายในรั้วของมหาวิทยาลัย”  

09658723-298D-4423-B331-7C9F05ADAF9B

โรงไฟฟ้าขยะของเทศบาลนครขอนแก่นตั้งอยู่ที่ บ้านคำบอน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น เริ่มตั้งแต่ปี 2553 แต่ลงมือก่อสร้างหลังจากได้รับใบอนุญาตโรงงาน เมื่อปี 2558 โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 6.0 เมกะวัตต์ สามารถกำจัดขยะได้ถึง 450-600 ตัน/วัน สามารถกำจัดขยะเก่าที่หมักหมมให้หมดได้ภายใน 7 ปี ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบเผาตรงแล้วนำพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าพร้อมมีระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ สามารถเผาขยะได้ทุกชนิดพร้อมกัน ทั้ง เศษไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง ผ้าและเศษอาหาร จากทั้งขยะเก่าและใหม่รวมกัน