Home » News » Monthly: September 2019
Monthly: September 2019
1

การจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพแก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการปรึกษาแนะนำเชิงลึกการพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำด้าน GREEN OTOPภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปริชาติ ชั้น 3โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 95คน รูปแบบการจัดสัมมนาในครั้งนี้แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดโครงการฯ โดย นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และนายสุรพล ปลื้มใจผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยประธานในพิธีให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สถานประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการและมีผลการพัฒนาดีเด่น จำนวน 10 สถานประกอบการ และให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สถานประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 74 สถานประกอบการ   โดยท่านสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ ของโครงการได้ทีนี่