Home » News » Monthly: July 2019
Monthly: July 2019
Feature Image

จังหวัดปราจีนบุรี โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กำหนดจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของ “โครงการส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจกโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562″ ด้วยการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อสร้างแนวคิดในการนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการจัดสัมมนา เรื่อง “โรงงานอุตสาหกรรมกับกฎหมายโรงงาน ปี 2562 รอบที่ 2” เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านกฎหมายอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม แคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาฯ