Home » News » Monthly: June 2017
Monthly: June 2017
แบบโค้ง2แก้ไข

วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินการ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R (Re-Innovation)” ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการสรุปผลสำเร็จของโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 สถานประกอบการ