Home » News » Monthly: November 2018
Monthly: November 2018
Untitledถ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยเกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจร อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน ซึ่งในขั้นตอนของการศึกษาโครงการ จะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินการโครงการนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศโครงการ) ในวันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม บันดาหยา รีสอร์ท ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ติดต่อสอบถาม/ลงทะเบียน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 8324 หรือ  096-714-5258 , E-mail : lipewirc@gmail.com    

Untitled3

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R เพื่อดำเนินการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อสร้างแนวคิดในการนำนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มา ใช้ให้เกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในนามที่ปรึกษาโครงการ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่ สะอาด 3R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562″ ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัด ปราจีนบุรี ติดต่อสอบถาม/ลงทะเบียน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 02-555-2000 ต่อ 8324 หรือ  096-714-5258 , E-mail : prachinburiwirc@gmail.com

Untitled2

วันนี้ (27 พ.ย. 61) ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย “โครงการศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต” โดยมีนางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม นางสาวชุติมา สนิทเปรม กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากจังหวัดภูเก็ต ให้บริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยวันละ 925 ตันต่อวัน โดยมีอัตราเพิ่มของขยะ ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเต็มขีดความสามารถของระบบกำจัดขยะในปัจจุบันที่รองรับได้ เทศบาลนครภูเก็ต จำเป็นจะต้องศึกษาและจัดหาเทคโนโลยีระบบกำจัดขยะที่เหมาะสมสำหรับรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 17 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของโครงการ ต้องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้กับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พิจารณาตามความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต จึงว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปริมาณลักษณะและคุณสมบัติของขยะ รวมถึงปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อศึกษาออกแบบระบบเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนระบบเตาเผาขยะมูลฝอย (ชุดเดิม) ให้มีความสามารถรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน […]