Home » News » Monthly: August 2018
Monthly: August 2018
PR_Magazine_OTOP_2018_VER2

จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยมี นาย วิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยผลการดำเนินโครงการฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการในการพัฒนาสถานประกอบการทั้งทางด้าน HARDWARE, SOFTWARE และ PEOPLEWARE ผลสำเร็จจากโครงการฯ ช่วยให้สถานประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบมาตรฐานสากล และมีการบริหารจัดการสถานประกอบการที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับสังคม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและตลาดโลก ตลอดจนสามารถเพิ่มยอดขายและรายได้ให้สูงขึ้น เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมที่ …มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน…                             […]

Header_3

                   จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ที่ปรึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลของโครงการเพื่อให้สามารถใช้งานได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งมุ่งเน้นในการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs, OTOP และ Start Up ในจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ เว็บไซต์จะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยส่วนหลักๆ คือ ข้อมูลของโครงการ ฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ  SMEs, OTOP และ Start Up ในจังหวัดราชบุรี ภาพการดำเนินกิจกรรม และช่องทางการติดต่อ ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของโครงการ และฐานข้อมูลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ที่ https://sites.google.com/site/otopratchaburi2018/home