Home » News » Monthly: November 2017
Monthly: November 2017
งานโบว์28_s

เมืองพัทยา ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมระบบเตาเผาขยะกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 2 จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา-อำเภอบางละมุง-อำเภอสัตหีบ-ศูนย์กำจัดมูลฝอยเมืองพัทยา ตำบลเขาไม้แก้ว) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนดำเนินการโครงการ การศึกษาด้านความคุ้มค่าการลงทุน และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการโครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษา การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายใต้ “โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างและการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) กลุ่มที่ 2 จังหวัดชลบุรี” จะเป็นการร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ พร้อมแนบเอกสารชี้แจงข้อมูลโครงการ โดยข้อมูลประกอบด้วย เหตุผลและความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสำคัญของโครงการ สถานที่ที่จะดำเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ขอบเขตการศึกษา ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยจะจัดขึ้นใน วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไข่เน่า ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ กำหนดการรับฟังความคิดเห็น รายละเอียดโครงการ