Links

http://news2.kmutnb.ac.th/news2009/news20091215-01.asp

เทศบาลนครภูเก็ต

King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok

สำนักนายกรัฐมนตรี, นร

กระทรวงกลาโหม, กห

กระทรวงการคลัง, กค

กระทรวงการต่างประเทศ, กต

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กก

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์, พม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กษ

กระทรวงคมนาคม, คค

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ทส

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ทก

กระทรวงพลังงาน, พน


ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สลน.

สำนักงานผู้แทนการค้าไทย

สำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน, SML

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สลค.

ราชกิจจานุเบกษา

คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, กอส.

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, สขช.

สำนักงบประมาณ, สงป.

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สมช.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สศช.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ก.พ.ร.

(ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ไม่มีฐานะเป็นกรม)


ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สปน.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, กปอ.

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, สขร.

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อปท.

สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

กรมประชาสัมพันธ์, กปส.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สคบ.


บริษัทมหาชน

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), จากเดิม องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย, อสมท. ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2547


องค์การมหาชน

สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน), สปท.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (องค์การมหาชน), สสส.

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), อพท.

พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง จ.ตราด, พพ.1

พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่, พพ.2

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), สบร.

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ห้องสมุดมีชีวิต) (TK Park), สอร.

ศูนย์กลางการเรียนรู้ ICT แห่งชาติ, สอร.

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, สพร.

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (องค์การมหาชน), สคบ.

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ, สมพช.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย, ศลชท.

สถาบันวิทยาการการเรียนรู้, สวร.


หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สกว.

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, สคส.

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, สทบ. ตั้งแต่ 17 ธค. 2548, เดิมคือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน), กทบ. 2544

สำนักงานรัฐมนตรี, หรือที่ สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, สน.ปล.กห.

กรมราชองครักษ์

กองบัญชาการทหารสูงสุด, บก.สส.

กองทัพบก, ทบ.

กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, กอ.สสส.จชต.

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

กองทัพเรือ, ทร.

โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ

กองทัพอากาศ, ทอ.

โรงเรียนนายเรืออากาศ


รัฐวิสาหกิจ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, อผศ.

องค์การแบตเตอรี่

องค์การฟอกหนัง

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง, ศอก.นส.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, สศค.

กรมธนารักษ์, ธร.

กรมบัญชีกลาง, บก.

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

กรมศุลกากร, กศก.

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, สบน.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, สคร.


รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธกส.

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธสน.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธอส.

ธนาคารออมสิน

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา SMEs, ธพว.

จากเดิม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, บอย.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธอท.

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง, รยส.

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย, บตท. SMC

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, บสย. SICGC

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน, บบส. AMC, หรือที่ บบส.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, กยศ.

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด, (ธพส.), รัฐวิสาหกิจในกำกับดูแล ของกรมธนารักษ์ – บริหารงานก่อสร้างศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ


กองทุน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กบข.


อื่นๆ

โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์, GFMIS

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย, บสท., TAMC

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด, บสก.

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, IFCT, ยุบรวมเข้ากับธนาคารทหารไทย (มหาชน) จำกัด

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์, ออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์, เบลเยี่ยม, คณะทูตถาวรไทยประจำสหภาพยุโรป

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา, แคนาดา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์, แคนาดา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ, กัมพูชา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซานติเอโก, ชิลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง, จีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ ฮ่องกง, จีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้, จีน

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย, ไทเป ไต้หวัน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน, เยอรมนี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสท์, ฮังการี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลฮี, อินเดีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน, อิหร่าน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว, ญี่ปุ่น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา, ญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล, เกาหลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก, เนเทอร์แลนด์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน, นิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด, ปากีสถาน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครการาจี, ปากีสถาน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศสิงคโปร์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาร์ด, ซาอุดิอาระเบีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเจดดาห์, ซาอุดิอาระเบีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน, สหราชอาณาจักร

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี, สหรัฐอเมริกา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส, สหรัฐอเมริกา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก, สหรัฐอเมริกา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์, เวียดนาม

กรมการกงสุล

กรมพิธีการทูต

กรมยุโรป

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ, 2547

เดิมคือ กรมวิเทศสหการ, กวส.

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

APEC Thailand 2003

APEC FMM 2003, APEC 10th Finance Ministers Meeting, Phuket, 4-5 Sept 2003

APEC MRT 2003, APEC Meeting of Ministries Responsible for Trade, Khon Kaen, 2-3 June 2003

APEC MFA Website

APEC Investment Mart Thailand 2003, Nonthaburi, Impact Muang Tong Thani, 16-21 October 2003

APEC CEO Summit 2003

APEC Sister School Networking

Thai APEC Study Center, TASC, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

APEC Foresight Institute / APEC Center for Technology Foresight, by NSTDA

BDU : Business Development Unit

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กรมสารนิเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

กรมอาเซียน

กรมเอเชียตะวันออก

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, สพก.

สำนักพัฒนาการกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่

วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, สพท.


รัฐวิสาหกิจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ททท.

การกีฬาแห่งประเทศไทย, กกท.


องค์การมหาชน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สสปน.

สำนักงานรัฐมนตรี, สร.

สำนักงานปลัดกระทรวง, สป.

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, พส.

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, สค.

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ, สท.


รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ, กคช.

สำนักงานธนานุเคราะห์, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


องค์การมหาชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), พอช., หรือที่ บ้านมั่นคง

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

กรมชลประทาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพัฒนาที่ดิน, พด.

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ส.ป.ก.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, มกอช.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สศก.


รัฐวิสาหกิจ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, อ.ส.ค.

องค์การสะพานปลา

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

องค์การสวนยาง, อสย. นครศรีธรรมราช

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง, สกย.


องค์การมหาชน

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), สวก.


อื่นๆ

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า, ก.ส.ล.

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย, ต.ส.ล.

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวง

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางอากาศ

กรมทางหลวง, ทล

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

- ทางยกระดับอุตราภิมุข

กรมทางหลวงชนบท, ทช.

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, สนข.


รัฐวิสาหกิจ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย, กทท.

การรถไฟแห่งประเทศไทย, รฟท.

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, รสพ. – มติ ครม. 27 ธันวาคม 2548 ให้ยุบเลิก รสพ.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, ขส.มก.

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), ทอท.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, บวท.

ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน

บริษัท ขนส่ง จำกัด, บขส.

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด, บทด. สายการเดินเรือแห่งชาติ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กทพ.

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), BECL

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, รฟม.

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สผ.

กรมควบคุมมลพิษ, คพ.

กรมป่าไม้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สส.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


รัฐวิสาหกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย, อจน.

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์, อ.ส.พ. แม่ริม เชียงใหม่

บริษัทไม้อัดไทย จำกัด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, ออป.

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวง

กรมอุตุนิยมวิทยา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สสช.


บริษัทมหาชนในกำกับ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), จาก 1 กค. 2548, จากเดิม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), กสท.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, ปณท.


องค์การมหาชน

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), SIPA

สำนักงานรัฐมนตรี, สร.

งานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานประสานการเมือง

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

สำนักงานปลัดกระทรวง, สป.พน.

สำนักบริหารงานกลาง. สบก.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, สนย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1-12, สพภ.1-12 :

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1 ปทุมธานี

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 2 สระบุรี

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 3 ชลบุรี

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 4 ราชบุรี

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 5 นครราชสีมา

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6 ขอนแก่น

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 7 อุบลราชธานี

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 8 นครสวรรค์

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 9 พิษณุโลก

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 เชียงใหม่

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 11 สุราษฎร์ธานี

สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 12 สงขลา

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, ชธ.

สำนักงานเลขานุการกรม

กองบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ

กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สำนักกำกับและบริหารสัมปทานปิโตรเลียม

สำนักวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมธุรกิจพลังงาน, ธพ.

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง

สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซ

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง

สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

Thailand Petroleum Trading Center, TPTP Service Center

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, พพ.

สำนักงานเลขานุการกรม

กองแผนงาน

กองฝึกอบรม

สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน