Home » News » Monthly: December 2018
Monthly: December 2018
Untitledถ

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินการโครงการ โดยดำเนินการจัดขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม บันดาหยา รีสอร์ท ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินการโครงการ (ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศโครงการ)โดยมีประชาชนในพื้นที่ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินการโครงการรวมทั้งสิ้น 110 คน                 ที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สำนักข่าว NBT)

IMG_4951

         การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R” จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดให้จัดสัมมนาขึ้น 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี รูปแบบการจัดสัมมนาในครั้งนี้แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดโครงการฯ โดยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเปิดตัวโครงการฯ และ นายสิทธา ปัพพานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน          จากนั้นผู้จัดการโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ  ชี้แจงความเป็นมาและภาพรวมโครงการ รายละเอียดของโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผลประโยชน์ของโครงการ ขั้นตอน วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ และวิธีการดำเนินโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในโครงการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงเชิญชวนให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ และในการชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่โรงงานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ […]