Home » News » Monthly: September 2018
Monthly: September 2018
Untitled

จังหวัดปราจีนบุรี โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กำหนดจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของ “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561″ ด้วยการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อสร้างแนวคิดในการนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการจัดสัมมนา เรื่อง “ประกอบกิจการโรงงานอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย และการจัดการกากอุตสาหกรรม” เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูล หัตถกิจโกศล เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาฯ