Home » News » Monthly: February 2019
Monthly: February 2019
Header_04_Feb_19_Phan

เกาะหลีเป๊ะ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีพื้นที่ประมาณ 1.96 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะอาดัง-ราวี อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงาม น้ำทะเลใส นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของประเทศไทย มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดความต้องการอุปโภคและบริโภคที่สูงขึ้น ที่สำคัญคือมีการใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จำพวกพลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม และอื่นๆอย่างไร้ขีดจำกัด จนส่งผลให้กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะไม่สามารถรองรับได้หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้แก่ ปัญหาน้ำเน่าเสียจากน้ำชะกองขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ำและทะเล กลิ่นเหม็นรบกวนจากกองขยะมูลฝอย รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนำโรค เป็นต้น อีกทั้งยังมีขยะมูลฝอยบางส่วนที่เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนซึ่งไม่ได้รับการคัดแยก บำบัด และกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่กระจายของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายภาพลักษณ์ของเกาะหลีเป๊ะและอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนเกาะหลีเป๊ะ และทรงทอดพระเนตรเห็นปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะหลีเป๊ะ จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาริเริ่มแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิเช่น มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน […]