Home » News » Monthly: January 2019
Monthly: January 2019
Header_WEB_DIW

           กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler efficiency for SMEs) ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ที่ปรึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ของโครงการและ Web-based Learning เพื่อให้สามารถใช้งานได้ผ่านอินเตอร์เน็ต  และท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของโครงการได้ที่ https://sites.google.com/site/boilerefficiencyforsmes/