News
โบว์ชัวร์
15 January 2017
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดงานสัมมนาภายใต้ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R (Re-Innovation)” ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จะทำให้การก้าวสู่อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากของเสียเป็นเรื่องง่าย โดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเทคโนโลยีที่สะอาด การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากกากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างมีนวัตกรรมและสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังมีการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำหรับผู้ที่สนใจ ...
Nongkham seminar brochure 2
30 September 2016
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานภาคสนาม “ระบบเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน” จัดโดย ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สมาคมการจัดการของเสียไทย  รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และ รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ ...
Slide1
21 September 2016
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Turbulent Combustion Modeling of  Three Dimensional Furnaces and Combustion Chambers” โดย Prof.Dr.Essam E Khalil ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ...
โปสเตอร์ 1
08 July 2016
ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สนใจร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินการ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559  เวลา 8:30 – 16:00น.  โรงแรมมิราเคิล สนามบินสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ติดสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ และกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมนาได้ที่ ดาวน์โหลดและสมัครเข้าร่วม