News
Untitled
06 December 2017
Conference Topics A: Combustion Advanced Combustion Technology, the Combustion of Low NOx and Products of Incomplete Combustion (PICs), Combustion of Disaster Waste B: ...
งานโบว์28_s
27 November 2017
เมืองพัทยา ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมระบบเตาเผาขยะกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 2 จังหวัดชลบุรี (เมืองพัทยา-อำเภอบางละมุง-อำเภอสัตหีบ-ศูนย์กำจัดมูลฝอยเมืองพัทยา ตำบลเขาไม้แก้ว) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนดำเนินการโครงการ การศึกษาด้านความคุ้มค่าการลงทุน และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการโครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษา การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายใต้ “โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างและการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) กลุ่มที่ 2 จังหวัดชลบุรี” จะเป็นการร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ พร้อมแนบเอกสารชี้แจงข้อมูลโครงการ โดยข้อมูลประกอบด้วย ...
Untitled-1
11 September 2017
จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการโครงการ ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ...