Home » News » โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยเกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจร อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยเกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจร อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน
Header_04_Feb_19_Phan

Header_04_Feb_19_Phan

เกาะหลีเป๊ะ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีพื้นที่ประมาณ 1.96 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะอาดัง-ราวี อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงาม น้ำทะเลใส นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของประเทศไทย มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดความต้องการอุปโภคและบริโภคที่สูงขึ้น ที่สำคัญคือมีการใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จำพวกพลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม และอื่นๆอย่างไร้ขีดจำกัด จนส่งผลให้กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะไม่สามารถรองรับได้หรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้แก่ ปัญหาน้ำเน่าเสียจากน้ำชะกองขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ำและทะเล กลิ่นเหม็นรบกวนจากกองขยะมูลฝอย รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนำโรค เป็นต้น อีกทั้งยังมีขยะมูลฝอยบางส่วนที่เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนซึ่งไม่ได้รับการคัดแยก บำบัด และกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่กระจายของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายภาพลักษณ์ของเกาะหลีเป๊ะและอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนเกาะหลีเป๊ะ และทรงทอดพระเนตรเห็นปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะหลีเป๊ะ จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาริเริ่มแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิเช่น มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เนื่องจากติดปัญหาและอุปสรรคในด้านการขอใช้พื้นที่ ตลอดจนยังขาดการบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจังหวัดสตูลจึงได้หมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานในการศึกษาแนวทางจัดการการขยะมูลฝอยเกาะหลีเป๊ะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเกาะหลีเป๊ะ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยเกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจรอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะหลีเป๊ะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น เอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมการอนุรักษ์และท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะและพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นขออนุญาตขอใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พร้อมขอสนับสนุนงบประมาณต่อไป

โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ของโครงการได้ที่

เว็บไซต์โครงการ    :    โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยเกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจร อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน

Facebook    :    Facebook                Line    :    QR_Code

More from my site