Home » News » เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562″
เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562″
Untitled3

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R เพื่อดำเนินการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อสร้างแนวคิดในการนำนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มา ใช้ให้เกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในนามที่ปรึกษาโครงการ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่ สะอาด 3R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562″ ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัด ปราจีนบุรี

ติดต่อสอบถาม/ลงทะเบียน :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร. 02-555-2000 ต่อ 8324 หรือ  096-714-5258 , E-mail : prachinburiwirc@gmail.com

Untitled4

More from my site