Home » News » งานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
งานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
PR_Magazine_OTOP_2018_VER2

จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยมี นาย
วิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยผลการดำเนินโครงการฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการในการพัฒนาสถานประกอบการทั้งทางด้าน
HARDWARE, SOFTWARE และ PEOPLEWARE
ผลสำเร็จจากโครงการฯ ช่วยให้สถานประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบมาตรฐานสากล และมีการบริหารจัดการสถานประกอบการที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับสังคม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและตลาดโลก ตลอดจนสามารถเพิ่มยอดขายและรายได้ให้สูงขึ้น เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0003  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0014  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0034  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0062  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0070_0  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0081_0  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0092_0  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0099_0  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0106_0  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0107_0  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0116_0  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0117  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0121  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0133_0  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0145   พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0148  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0155  พิธีปิดโครงการ OTOP_๑๘๐๘๒๔_0171

More from my site