Home » News » การจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพแก่วิสาหกิจชุมชน “โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำด้าน GREEN OTOPภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
การจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพแก่วิสาหกิจชุมชน “โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำด้าน GREEN OTOPภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
1

การจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพแก่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการปรึกษาแนะนำเชิงลึกการพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำด้าน GREEN OTOPภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปริชาติ ชั้น 3โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 95คน รูปแบบการจัดสัมมนาในครั้งนี้แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดโครงการฯ โดย นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และนายสุรพล ปลื้มใจผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยประธานในพิธีให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สถานประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการและมีผลการพัฒนาดีเด่น จำนวน 10 สถานประกอบการ และให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สถานประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 74 สถานประกอบการ

DSCF5440 DSCF5442 DSCF5445 DSCF5471 DSCF5479 DSCF5486 DSCF5488 DSCF5491 DSCF5492 DSCF5539 DSCF5542 DSCF55532 3 4  5 6

โดยท่านสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ ของโครงการได้ทีนี่

Capture

More from my site