Home » News » สัมมนา SUSTAINABLE GREEN SCIENCE & TECHNOLOGY, KMUTNB, Bangkok, 8 October 2015
สัมมนา SUSTAINABLE GREEN SCIENCE & TECHNOLOGY, KMUTNB, Bangkok, 8 October 2015
Featured image

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ

“INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE GREEN SCIENCE AND TECHNOLOGY”

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 ภายใต้นิทรรรศการ “มจพ. ‘เฉลิมสยามบรมราชกุมารี’ ” นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ไม่เสียค่าลงทะเบียน จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมและแจ้งความประสงค์ผ่านทาง mae2010kmutnb@gmail.com ภายในวันที่ 30 ก.ย. 58

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ สามารถคลิกดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Download

green_energy_poster_sm