Home » News » การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานภาคสนาม “ระบบเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน”
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานภาคสนาม “ระบบเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน”
Nongkham seminar brochure 2

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานภาคสนาม ระบบเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานจัดโดย ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สมาคมการจัดการของเสียไทย  รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และ รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท ซึ่งผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ และไม่นับเป็นวันลา ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ และกรอกใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดและสมัครเข้าร่วมการอบรม

Nongkham seminar brochure 2